biuro@ampli.com.pl  14 632 66 26

Relacje inwestorskie

Ład korporacyjny:

 • Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020

  plik do pobrania:
 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN AMPLI S.A. za lata 2019 i 2020

  plik do pobrania:
 • Oświadczenie Zarządu o stosowaniu w AMPLI S.A. zasad ładu korporacyjnego (2020)

  plik do pobrania:
 • Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych w AMPLI S.A. za komunikację z inwestorami
  Osoba odpowiedzialna za komunikacje z inwestorami - Pan Waldemar Madura - Prezes Zarządu


  e-mail: wmadura@ampli.com.pl

 • Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
  plik do pobrania:
 • Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług w AMPLI S.A.

  plik do pobrania:
 • Uchwała Rady Nadzorczej AMPLI S.A. o powołaniu Komitetu Audytu

  plik do pobrania:
 • Informacja na temat stanu stosowania przez AMPLI S.A. w upadłości układowej Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

  plik do pobrania:
 • Informacja o zasadach zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

  plik do pobrania:
 • Zasady kontaktowania się ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sprawach dotyczących zwoływania i udziału w Walnych Zgromadzeniach AMPLI S.A.

  plik do pobrania:
 • Informacja dotycząca procedury wprowadzania nowych zasad i sposobów zwoływania, przeprowadzania oraz udziału w Walnych Zgromadzeniach, przewidzianych w nowelizacji K.S.H., która weszła w życie w dniu 3.08.2009r.

  plik do pobrania:
 • Oświadczenie Zarządu o stosowaniu w AMPLI S.A. zasad ładu korporacyjnego (2019)

  plik do pobrania:
 • Statut Spółki Akcyjnej "AMPLI" - tekst jednolity (2020)

  plik do pobrania:
 • Regulamin Rady Nadzorczej.

  plik do pobrania:
 • Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  plik do pobrania:
 • Regulamin Zarządu Ampli S.A.

  plik do pobrania:
 • Życiorysy zawodowe członków Zarządu.

  plik do pobrania:
 • Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.

  plik do pobrania:

AMPLI S.A.
w Upadłości Układowej

33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27

tel.: +48 (014) 632 66 26,
fax: +48 (014) 632 66 28

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000054838; NIP: 873-10-04-844; REGON: 850328892

Kapitał zakładowy wpłacony: 3 282 000 zł

Copyright AMPLI S.A. 1990-2015